Publications

Show all

2017

5.

Tran, Xuan Nam; Le, Thi Thanh Huyen

Mô phỏng mạng viễn thông sử dụng OPNET Book

2017, ISBN: 978-604-67-0943-5.

Links | BibTeX | Tags: Networking

2016

4.

Tran, Xuan Nam; Le, Thi Thanh Huyen

Giáo trình Mạng Viễn thông Book

Khoa học và Kỹ thuật, 2016, ISBN: 978-60604-67-0737-0.

Links | BibTeX | Tags: Networking

2015

3.

Tran, Xuan Nam

Signal Detection and Interference Cancellation in Multiple Antenna Systems Book

Science and Technics Publishing House, 2015, ISBN: 978-604-67-0618-2.

Links | BibTeX | Tags: Adaptive array, MIMO

2013

2.

Tran, Xuan Nam; Le, Minh-Tuan

Xử lý tín hiệu không gian - thời gian -- Lý thuyết và mô phỏng Book

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2013, ISBN: 978-604-67-0091-3.

Links | BibTeX | Tags: Adaptive array, MIMO, Simulation, Space-time codes

1.

Truong, Vu Bang Giang; Tran, Xuan Nam

Mô hình hóa và Mô phỏng Book

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013, ISBN: 978-604-62-0761-0.

Links | BibTeX | Tags: Simulation