Publications

Show all

115 entries « 2 of 3 »

2017

65.

Nguyen, Thi Thu; Tran, Xuan Nam

Điều chế khóa dịch tuần hoàn không gian thời gian vi sai cho thông tin vô tuyến Journal Article

In: Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, IV.2017 (187), pp. 101–111, 2017.

BibTeX | Tags: CCSK

64.

Nguyen, Thi Thu; Tran, Xuan Nam; Kim, Vo

Điều chế khóa dịch tuần hoàn không gian thời gian tổng quát cho thông tin vô tuyến Journal Article

In: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, pp. 25–32, 2017.

BibTeX | Tags: CCSK

63.

Nguyen, Huu Minh; Tran, Xuan Nam; Pham, Van Bien; and The Nghiep Tran,

Channel quantization-based physical-layer network coding for two-way relay STBC system Journal Article

In: Vietnam Journal of Computer Science, 2018 (5), pp. 59–66, 2017.

Links | BibTeX | Tags: Relay communications

62.

Tran, Xuan Nam

Exploiting spatial domain to increase spectrum efficiency for wireless communications from source to media-based modulation Journal Article

In: (48A), pp. 21–30, 2017, ISSN: 1859-1043, (Invited paper).

BibTeX | Tags: Spatial modulation

61.

Nguyen, Tien-Dong; Le, Thi Thanh Huyen; Tran, Xuan Nam

Effect of imperfect channel estimation on high-rate spatial modulation detectors Journal Article

In: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, (48A), pp. 31–39, 2017.

BibTeX | Tags: Spatial modulation

60.

Tran, Xuan Nam

Hệ thống kết hợp điều chế không gian và mã hóa mạng lớp vật lý cho thông tin vô tuyến chuyển tiếp hai chiều Journal Article

In: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, (47), pp. 41–50, 2017.

BibTeX | Tags: Relay communications, Spatial modulation

59.

Nguyen, Thi Thu; Tran, Xuan Nam

Kỹ thuật tách tín hiệu đa người dùng cho hệ thống thông tin vô tuyến sử dụng khóa dịch không gian-thời gian tuần hoàn Journal Article

In: Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, (182), pp. 51–61, 2017, ISSN: 1859-0209.

BibTeX | Tags: CCSK

2016

58.

Dinh, Nguyen Quoc; Trung, Le Trong; Tran, Xuan Nam; Michishita, Naobumi

A Compact MIMO UWB Antenna Using Different Types of Dipoles with Low Mutual Coupling Journal Article

In: IEICE Transactions on Communications, 99 (11), pp. 2381–2389, 2016.

Links | BibTeX | Tags: Antenna Design

57.

Tran, Van Canh; Tran, Xuan Nam

Thỏa hiệp phẩm chất BER-độ phức tạp trong các hệ thống chuyển tiếp vô tuyến MIMO-SDM-AF sử dụng tách tín hiệu kết hợp rút gọn dàn Journal Article

In: Chuyên san Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNTT và Truyền thông, 15 (35), pp. 14–26, 2016.

Links | BibTeX | Tags: MIMO, Relay communications

56.

Bui, Thanh Tam; Tran, Xuan Nam

Nghiên cứu bộ tách tín hiệu MMSE-SIC triệt ICI cho hệ thống MIMO-OFDM trên kênh Journal Article

In: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 151 (6), pp. 229-233, 2016.

BibTeX | Tags: OFDM

55.

Nguyen, Thi Thu; Tran, Xuan Nam

Nâng cao chất lượng và bảo mật của thông tin vô tuyến bằng kỹ thuật khóa dịch không gian thời gian Journal Article

In: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, (41), pp. 27–33, 2016.

BibTeX | Tags: Spatial modulation

54.

Nguyen, Quoc Dinh; Le, Trong Trung; Le, Dinh Thanh; Tran, Xuan Nam; Yamada, Yoshihide

A Compact MIMO Ultra-Wide Band Antenna with Low Mutual Coupling Journal Article

In: Applied Computational Electromagnetics Society Journal, 31 (3), 2016.

Links | BibTeX | Tags: Antenna Design

2015

53.

Nguyen, Tuan Anh; Tran, Xuan Nam

Nghiên cứu các kỹ thuật chuyển tiếp trên kênh thông tin thủy âm Journal Article

In: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, (Số đặc biệt), pp. 4-9, 2015.

BibTeX | Tags: Relay communications, Underwater Communications

52.

Nguyen, Thu Phuong; Le, Minh-Tuan; Tran, Xuan Nam

Điều chế không gian vi sai cho các hệ thống truyền dẫn tốc độ cao Journal Article

In: Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, (170), pp. 37–46, 2015.

BibTeX | Tags: Spatial modulation

51.

Hoang, Quang Trung; Tran, Xuan Nam

Giao thức MAC hợp tác xuyên lớp hỗ trợ lựa chọn nút chuyển tiếp thích nghi Journal Article

In: Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, 7 , pp. 74-88, 2015.

BibTeX | Tags: Relay communications

50.

Hoang, Quang Trung; Tran, Xuan Nam

PHY-MAC Cross-Layer Cooperative Protocol Supporting Physical-Layer Network Coding Journal Article

In: VNU Journal of Science: Computer Science and Communication Engineering,, 31 (2), pp. 29-43, 2015, ISBN: 2588-1086.

Links | BibTeX | Tags: Relay communications

49.

Tran, Van Canh; Nguyen, Le Van; Tran, Xuan Nam

Nâng cao phẩm chất hệ thống truyền thông hợp tác MIMO-SDM sử dụng tách tín hiệu kết hợp suy giảm dàn Journal Article

In: Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, (6), pp. 67-83, 2015.

BibTeX | Tags: MIMO, Relay communications

48.

Tran, Van Canh; Tran, Xuan Nam; Nguyen, Le Van; Cao, Van Hai; Nguyen, Huu Minh

Lựa chọn nút chuyển tiếp trong các hệ thống chuyển tiếp vô tuyến MIMO-SDM-AF Journal Article

In: Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, IV/2015 (36), pp. 71–79, 2015.

BibTeX | Tags: MIMO, Relay communications

47.

Vien, Quoc-Tuan; Nguyen, Huan X; Barn, Balbir; Tran, Xuan Nam

On the perspective transformation for efficient relay placement in wireless multicast networks Journal Article

In: IEEE Communications Letters, 19 (2), pp. 275–278, 2015.

Links | BibTeX | Tags: Relay communications

46.

Tran, Van Canh; Le, Minh-Tuan; Tran, Xuan Nam; Duong, Trung Q

MIMO cooperative communication network design with relay selection and CSI feedback Journal Article

In: AEU-International Journal of Electronics and Communications, 69 (7), pp. 1018–1024, 2015.

Links | BibTeX | Tags: MIMO, Relay communications

45.

Tran, Xuan Nam; Pham, Van Bien; Vu, Duc Hiep; Karasawa, Yoshio

Design of two-way relay network using space-time block coded network coding with relay selection Journal Article

In: IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, 98 (8), pp. 1657–1666, 2015.

Links | BibTeX | Tags: Relay communications, Space-time codes

44.

Nguyen, Thu Phuong; Le, Minh-Tuan; Tran, Xuan Nam

Multiple-Symbol Differential Detection for Spatial Modulation Journal Article

In: REV Journal on Electronics and Communications, 5 (1-2), pp. 22–28, 2015.

Links | BibTeX | Tags: Spatial modulation

2014

43.

Vu, Duc Hiep; Tran, Xuan Nam

Kết hợp mã hóa mạng lớp vật lý và lựa chọn nút chuyển tiếp cho kênh vô tuyến chuyển tiếp hai chiều MIMO-SDM Journal Article

In: Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, (157), pp. 27–37, 2014.

BibTeX | Tags: Relay communications

42.

Le, Minh-Tuan; Ngo, Vu-Duc; Mai, Hong-Anh; Tran, Xuan Nam; Renzo, Marco Di

Spatially modulated orthogonal space-time block codes with non-vanishing determinants Journal Article

In: IEEE Transactions on Communications, 62 (1), pp. 85–99, 2014.

Links | BibTeX | Tags: Spatial modulation

2013

41.

Le, Thi Thanh Huyen; Tran, Xuan Nam

Phân tích so sánh thông lượng mã hóa mạng và chuyển mạch cut-through Journal Article

In: Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, (158), pp. 17–24, 2013.

BibTeX | Tags: Networking

40.

Vu, Duc Hiep; Tran, Xuan Nam

Kết hợp mã hóa mạng lớp vật lý và lựa chọn nút chuyển tiếp cho kênh vô tuyến chuyển tiếp hai chiều Journal Article

In: Chuyên san các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, V1 (10 (30)), pp. 14–22, 2013.

Links | BibTeX | Tags: Relay communications

39.

Nguyen, Thu Phuong; Tran, Xuan Nam

Kết hợp san bằng trên miền tần số và triệt nhiễu xung phi tuyến trong hệ thống truyền thông qua đường điện Journal Article

In: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, (27), pp. 63–70, 2013, ISBN: 1859-1043.

BibTeX | Tags: Power line communications

38.

Tran, Van Canh; Tran, Xuan Nam

Kết hợp lựa chọn nút chuyển tiếp và tối ưu mạng hợp tác MIMO Journal Article

In: Chuyên san CNTT-TT, Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, (157), pp. 80–91, 2013.

BibTeX | Tags: MIMO, Relay communications

37.

Ngo, Xuan Mai; Thu, Trang Nguyen Thi; Nguyen, Anh Ngoc; Chu, Duc Trinh; Tran, Xuan Nam

Phương pháp kết hợp tối ưu thu phát và lựa chọn nút trong mạng vô tuyến chuyển tiếp Journal Article

In: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, (24), pp. 52–57, 2013, ISBN: 1859-1043.

BibTeX | Tags: MIMO, Relay communications

36.

Doi, Thi Lan; Trinh, Quang Kien; Le, Thanh Bang; Hoang, Van Toan; Tran, Xuan Nam

Thực hiện kỹ thuật cảm biến phổ phát hiện năng lượng trong mạng vô tuyến nhận thức trên nền FPGA Journal Article

In: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, (24), pp. 27–32, 2013, ISSN: 1859-1043.

BibTeX | Tags: Cognitive radio

35.

Ha, Dac-Binh; Bao, Vo Nguyen Quoc; Tran, Xuan Nam; Nguyen, Tuong-Duy

Cognitive fixed-gain amplify-and-forward relay networks under interference constraints Journal Article

In: IEICE Transactions on Communications, E96-B (1), pp. 375–378, 2013.

Links | BibTeX | Tags: Relay communications

2012

34.

Kim, Kyeong Jin; Duong, Trung Q.; Tran, Xuan Nam

Performance Analysis of Cognitive Spectrum-Sharing Single-Carrier Systems with Relay Selection Journal Article

In: IEEE Transactions on Signal Processing, 60 (12), pp. 6435–6449, 2012.

Links | BibTeX | Tags: Relay communications

33.

Nguyen, Tien Duc; Le, Quang Duc; Tran, Xuan Nam; Fujino, Tadashi

Lattice Reduction-Aided Detection with Successive Interference Cancelation for Multiuser Space-Time Block Coded Systems Journal Article

In: REV Journal on Electronics and Communications, 2 (3--4), pp. 130–139, 2012, ISSN: 859-378X.

Links | BibTeX | Tags: MIMO

32.

Le, Quang Duc; Tran, Xuan Nam

Kết hợp tách tín hiệu và lựa chọn ăng-ten cho hệ thống STBC-OFDM đa người dùng Journal Article

In: Chuyên san các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, 1 (7(27)), pp. 32–39, 2012, ISBN: 1859-3526.

Links | BibTeX | Tags: OFDM, Space-time codes

31.

Tran, Xuan Nam; Nguyen, Vinh Hanh; Bui, Thanh Tam; Dinh, The Cuong; Karasawa, Yoshio

Distributed Relay Selection for MIMO-SDM Cooperative Networks Journal Article

In: IEICE Transactions on Communications, E95-B (4), pp. 1170–1179, 2012, ISSN: 1745-1345.

Links | BibTeX | Tags: MIMO, Relay communications

30.

Tran, Dinh Tan; Tran, Xuan Nam

Hệ thống mã hóa và giải mã vi sai cho khóa dịch mã tuần hoàn trên kênh pha-đinh biến đổi nhanh Journal Article

In: Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, (147), pp. 68–78, 2012, ISBN: 1859-0209.

BibTeX | Tags: CCSK

29.

Tran, Xuan Nam; Bui, Thanh Tam; Fujino, Tadashi

An MSE Based Antenna Selection Scheme for MIMO Systems Journal Article

In: Adhoc & Sensor Wireless Networks, 16 (1-3), pp. 139–156, 2012, ISSN: 1551-9899.

Links | BibTeX | Tags: MIMO

28.

Tran, Xuan Nam; Huynh, Huu-Tue; others,

Improving the Performance of Concatenated Convolutional Codes in the Error Floor Region Journal Article

In: REV Journal on Electronics and Communications, 2 (1-2), 2012.

Links | BibTeX | Tags: Channel coding

2011

27.

Nguyen, Anh Minh; Le, Ngoc Minh; Tran, Xuan Nam

Thực hiện phần cứng bộ xử lý sau tách tín hiệu cho các hệ thống MIMO-SDM Journal Article

In: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, 16 , pp. 34–40, 2011, ISBN: 1859-1043.

BibTeX | Tags: MIMO

26.

Tran, Dinh Tan; Tran, Xuan Nam

Mô phỏng đánh giá phẩm chất hệ thống khóa dịch mã tuần hoàn CCSK trên kênh pha-đinh Rayleigh Journal Article

In: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, (59-63), 2011, ISBN: 1859-1043.

BibTeX | Tags: CCSK

25.

Tuan, Nguyen Quang; Trinh, Do Quoc; Tran, Xuan Nam; Dinh, The Cuong

Bit-Interleaved Coded Modulation Systems with Iterative Decoding and Partial Reusing QAM Signal Points Journal Article

In: REV Journal on Electronics and Communications, 1 (03), 2011.

Links | BibTeX | Tags: Channel coding

24.

Nguyen, Tien Duc; Fujino, Tadashi; Tran, Xuan Nam

Quantization Error Correction Schemes for Lattice-Reduction Aided MIMO Detectors Journal Article

In: REV Journal on Electronics and Communications, 1 (2), 2011, ISBN: 859-378X.

Links | BibTeX | Tags: MIMO

2010

23.

Tran, Ngoc Trung; Tran, Xuan Nam

Kết hợp ước lượng kênh truyền và giải lặp cho hệ thống STBC-OFDM Journal Article

In: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, (9), pp. 77–82, 2010, ISSN: 1859-1043.

BibTeX | Tags: Channel estimation, Space-time codes

2008

22.

Nguyen, Trung Tan; Tran, Xuan Nam; Nguyen, Quang Duc

Đánh giá hiệu quả xử lý không gian thời gian trong thông tin vô tuyến Journal Article

In: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Quân sự, (23), pp. 48–53, 2008.

BibTeX | Tags: Adaptive array

21.

Tran, Xuan Nam; Ho, Huan Cong; Fujino, Tadashi; Karasawa, Yoshio

Performance comparison of detection methods for combined STBC and SM systems Journal Article

In: IEICE Transactions on Communications, 91 (6), pp. 1734–1742, 2008.

Links | BibTeX | Tags: MIMO, Space-time codes

2007

20.

Taniguchi, Tetsuki; Pham, Hoang Huy; Tran, Xuan Nam; Karasawa, Yoshio

Broadband MIMO Communication Systems using Spatio-Temporal Processing in Transmitter and Receiver Sides, Journal Article

In: IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, E90-A (11), pp. 2431–2438, 2007, ISBN: 0916-8508.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: MIMO

19.

Tran, Ngoc Trung; Nguyen, Van Giao; Dinh, The Cuong

Thiết kế bộ điều chế cho hệ thống điều chế mã có xáo trộn bít và giải lặp, Chuyên san các công trình nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ thông tin và truyền thông Journal Article

In: Chuyên san các công trình nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ thông tin và truyền thông, 18 , pp. 27-33, 2007.

BibTeX | Tags: Channel coding

18.

Tran, Xuan Nam; Dinh, The Cuong; Nguyen, Tuan Minh; Nguyen, Vinh Hanh

MIMO – Công nghệ truyền dẫn vô tuyến tốc độ cao Journal Article

In: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2 (42), pp. 104–108, 2007.

BibTeX | Tags: MIMO

17.

Tran, Xuan Nam; Le, Bao Ha; Nguyen, Trung Kien; Nguyen, Vinh Hanh

Khảo sát ảnh hưởng của sai số ước lượng SNR tới chất lượng giả mã Log-MAP và biện pháp khắc phục Journal Article

In: Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, 118 , pp. 96-103, 2007, ISSN: 1859-0209.

BibTeX | Tags: Channel coding

2006

16.

Ramli, Nordin Bin; Tran, Xuan Nam; Taniguchi, Tetsuki; Karasawa, Yoshio

Subband adaptive array for space-time block coding Journal Article

In: IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, E89-A (11), pp. 3103-3113, 2006, ISSN: 1745-1337.

Links | BibTeX | Tags: CDMA, Space-time codes

115 entries « 2 of 3 »