Publications

Show all

2015

5.

Hoang, Quang Trung; Tran, Xuan Nam

Giao thức MAC hợp tác xuyên lớp hỗ trợ lựa chọn nút chuyển tiếp thích nghi Journal Article

In: Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, 7 , pp. 74-88, 2015.

BibTeX | Tags: Relay communications

4.

Hoang, Quang Trung; Tran, Xuan Nam

PHY-MAC Cross-Layer Cooperative Protocol Supporting Physical-Layer Network Coding Journal Article

In: VNU Journal of Science: Computer Science and Communication Engineering,, 31 (2), pp. 29-43, 2015, ISBN: 2588-1086.

Links | BibTeX | Tags: Relay communications

2014

3.

Hoang, Quang Trung; Tran, Xuan Nam

Improved cross-layer cooperative MAC protocol for wireless ad hoc networks Inproceedings

In: Proceedings of 2014 Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference (APSIPA), , pp. 1–7, IEEE 2014.

Links | BibTeX | Tags: Networking, Relay communications

2.

Hoang, Quang Trung; Tran, Xuan Nam; Nguyen, Linh-Trung

Cross-layer design of bidirectional-traffic supported cooperative MAC protocol Inproceedings

In: Proceedings of The 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC 2014), pp. 586–593, IEEE 2014.

Links | BibTeX | Tags: Networking, Relay communications

1.

Hoang, Quang Trung

Giao thức MAC hợp tác cho hệ thống vô tuyến phân tán sử dụng 2 nút chuyển tiếp Inproceedings

In: Hội thảo Quốc gia năm 2014 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (ECIT 2014), pp. 298–303, 2014.

BibTeX | Tags: Networking, Relay communications