Publications

Show all

127 entries « 3 of 3 »

2011

27.

Nguyen, Anh Minh; Le, Ngoc Minh; Tran, Xuan Nam

Thực hiện phần cứng bộ xử lý sau tách tín hiệu cho các hệ thống MIMO-SDM Journal Article

In: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, 16 , pp. 34–40, 2011, ISBN: 1859-1043.

BibTeX | Tags: MIMO

26.

Tran, Dinh Tan; Tran, Xuan Nam

Mô phỏng đánh giá phẩm chất hệ thống khóa dịch mã tuần hoàn CCSK trên kênh pha-đinh Rayleigh Journal Article

In: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, (59-63), 2011, ISBN: 1859-1043.

BibTeX | Tags: CCSK

25.

Tuan, Nguyen Quang; Trinh, Do Quoc; Tran, Xuan Nam; Dinh, The Cuong

Bit-Interleaved Coded Modulation Systems with Iterative Decoding and Partial Reusing QAM Signal Points Journal Article

In: REV Journal on Electronics and Communications, 1 (03), 2011.

Links | BibTeX | Tags: Channel coding

24.

Nguyen, Tien Duc; Fujino, Tadashi; Tran, Xuan Nam

Quantization Error Correction Schemes for Lattice-Reduction Aided MIMO Detectors Journal Article

In: REV Journal on Electronics and Communications, 1 (2), 2011, ISBN: 859-378X.

Links | BibTeX | Tags: MIMO

2010

23.

Tran, Ngoc Trung; Tran, Xuan Nam

Kết hợp ước lượng kênh truyền và giải lặp cho hệ thống STBC-OFDM Journal Article

In: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, (9), pp. 77–82, 2010, ISSN: 1859-1043.

BibTeX | Tags: Channel estimation, Space-time codes

2008

22.

Nguyen, Trung Tan; Tran, Xuan Nam; Nguyen, Quang Duc

Đánh giá hiệu quả xử lý không gian thời gian trong thông tin vô tuyến Journal Article

In: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Quân sự, (23), pp. 48–53, 2008.

BibTeX | Tags: Adaptive array

21.

Tran, Xuan Nam; Ho, Huan Cong; Fujino, Tadashi; Karasawa, Yoshio

Performance comparison of detection methods for combined STBC and SM systems Journal Article

In: IEICE Transactions on Communications, 91 (6), pp. 1734–1742, 2008.

Links | BibTeX | Tags: MIMO, Space-time codes

2007

20.

Taniguchi, Tetsuki; Pham, Hoang Huy; Tran, Xuan Nam; Karasawa, Yoshio

Broadband MIMO Communication Systems using Spatio-Temporal Processing in Transmitter and Receiver Sides, Journal Article

In: IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, E90-A (11), pp. 2431–2438, 2007, ISBN: 0916-8508.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: MIMO

19.

Tran, Ngoc Trung; Nguyen, Van Giao; Dinh, The Cuong

Thiết kế bộ điều chế cho hệ thống điều chế mã có xáo trộn bít và giải lặp, Chuyên san các công trình nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ thông tin và truyền thông Journal Article

In: Chuyên san các công trình nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ thông tin và truyền thông, 18 , pp. 27-33, 2007.

BibTeX | Tags: Channel coding

18.

Tran, Xuan Nam; Dinh, The Cuong; Nguyen, Tuan Minh; Nguyen, Vinh Hanh

MIMO – Công nghệ truyền dẫn vô tuyến tốc độ cao Journal Article

In: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2 (42), pp. 104–108, 2007.

BibTeX | Tags: MIMO

17.

Tran, Xuan Nam; Le, Bao Ha; Nguyen, Trung Kien; Nguyen, Vinh Hanh

Khảo sát ảnh hưởng của sai số ước lượng SNR tới chất lượng giả mã Log-MAP và biện pháp khắc phục Journal Article

In: Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, 118 , pp. 96-103, 2007, ISSN: 1859-0209.

BibTeX | Tags: Channel coding

2006

16.

Ramli, Nordin Bin; Tran, Xuan Nam; Taniguchi, Tetsuki; Karasawa, Yoshio

Subband adaptive array for space-time block coding Journal Article

In: IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, E89-A (11), pp. 3103-3113, 2006, ISSN: 1745-1337.

Links | BibTeX | Tags: CDMA, Space-time codes

15.

Nguyen, Tien Duc; Tran, Xuan Nam; Fujino, Tadashi

Layer Error Characteristics of Lattice-Reduction Aided V-Blast Detectors Journal Article

In: IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, E89A (10), pp. 2535–2542, 2006.

Links | BibTeX | Tags: MIMO

14.

Mai, Quoc Khanh; Tran, Xuan Nam; Dinh, The Cuong

Một bộ san bằng turbo có độ phức tạp thấp cho các kênh SIMO vô tuyến sử dụng phương pháp triển khai gần đúng đa thức Journal Article

In: Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, IV (121), pp. 24-32, 2006, ISSN: 1859-0209.

BibTeX | Tags: Channel coding

13.

Tran, Xuan Nam; Le, Anh Tuan; Fujino, Tadashi

Combined MMSE-SIC Multiuser Detection for STBC-OFDM Systems Journal Article

In: IEICE Transactions on Communications, E89B (5), pp. 1696–1699, 2006.

Links | BibTeX | Tags: OFDM, Space-time codes

12.

Taniguchi, Tetsuki; Pham, Hoang Huy; Tran, Xuan Nam; Karasawa, Yoshio

Design of MIMO communication systems using tapped delay line structure in receiver side Journal Article

In: IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, 89 (3), pp. 670–677, 2006.

Links | BibTeX | Tags: MIMO

2005

11.

Tran, Xuan Nam; Fujino, Tadashi; Karasawa, Yoshio

An MMSE multiuser detector for space-time block coded OFDM Journal Article

In: IEICE Transactions on Communications, 88 (1), pp. 141–149, 2005.

Links | BibTeX | Tags: Space-time codes

10.

Tran, Xuan Nam; Taniguchi, Tetsuki; Karasawa, Yoshio

Spatio-Temporal Equalization for Space-Time Block Coded Transmissio over Frequency Selective Fading Channel with Co-channel Interference Journal Article

In: IEICE Transactions on Fundamentals Electronics Communications and Computer Sciences, E88A (3), pp. 660–668, 2005.

Links | BibTeX | Tags:

9.

Tran, Xuan Nam; Taniguchi, Tetsuki; Karasawa, Yoshio

Spatio-temporal equalization for space-time block coded transmission over frequency selective fading channel with co-channel interference Journal Article

In: IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics Communications and Computer Sciences, E88A (3), pp. 660–668, 2005, ISSN: 0916-8508.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Adaptive array

8.

Le, Anh Tuan; Tran, Xuan Nam; Fujino, Tadashi

Combined ML and MMSE multiuser detection for STBC-OFDM systems Journal Article

In: IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, 88 (10), pp. 2915–2925, 2005.

Links | BibTeX | Tags: Space-time codes

2004

7.

Tran, Xuan Nam; Omata, Takanori; Taniguchi, Tetsuki; Karasawa, Yoshio

Subband adaptive array for DS-CDMA mobile radio Journal Article

In: EURASIP Journal on Applied Signal Processing, 2004 , pp. 418–426, 2004, ISBN: 1687-6180.

Links | BibTeX | Tags: Adaptive array

2003

6.

Tran, Xuan Nam; Taniguchi, Tetsuki; Karasawa, Yoshio

Subband Adaptive Array for Multirate Multicode DS-CDMA Systems Journal Article

In: IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, 86 (7), pp. 1611–1618, 2003, ISSN: 0916-8508.

Links | BibTeX | Tags:

2002

5.

Tran, Xuan Nam; Taniguchi, Tetsuki; Karasawa, Yoshio

Performance analysis of subband adaptive array in multipath fading environment Journal Article

In: IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, 85 (8), pp. 1798–1806, 2002.

BibTeX | Tags:

1999

4.

Tran, Xuan Nam

A computational method to obtain the sum and difference pattern of the conical corrugated horn for satellite tracking Journal Article

In: Chuyên san các công trình nghiên cứu, triển khai công nghệ thông tin và viễn thông thông, 2 , pp. 47-53, 1999, ISBN: 1859-3526.

BibTeX | Tags: Antenna Design

3.

Tran, Xuan Nam

A comprehensive method to analyse and design Cassegrain antennas for satellite earth stations Journal Article

In: Chuyên san các công trình nghiên cứu, triển khai công nghệ thông tin và viễn thông thông, 1 (1), pp. 29-35, 1999, ISBN: 1859-3526.

BibTeX | Tags: Antenna Design

2.

Tran, Xuan Nam

Effects of the design parameters on the efficiency of Cassegrain Antenna in Ka-band Journal Article

In: Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, 87 (II), pp. 12-19, 1999, ISBN: 1859-0209.

BibTeX | Tags: Antenna Design

0000

1.

Tran, XN; Taniguchi, T; Karasawa, Y

A novel adaptive beamforming for space-time block codes Journal Article

In: Proc. IEICE Technical Report, pp. 89–94, 0000.

BibTeX | Tags:

127 entries « 3 of 3 »