Publications

Show all

2017

4.

Nguyen, Thi Thu; Tran, Xuan Nam

Điều chế khóa dịch tuần hoàn không gian thời gian vi sai cho thông tin vô tuyến Journal Article

In: Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, IV.2017 (187), pp. 101–111, 2017.

BibTeX | Tags: CCSK

3.

Nguyen, Thi Thu; Tran, Xuan Nam; Kim, Vo

Điều chế khóa dịch tuần hoàn không gian thời gian tổng quát cho thông tin vô tuyến Journal Article

In: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, pp. 25–32, 2017.

BibTeX | Tags: CCSK

2.

Nguyen, Thi Thu; Tran, Xuan Nam

Kỹ thuật tách tín hiệu đa người dùng cho hệ thống thông tin vô tuyến sử dụng khóa dịch không gian-thời gian tuần hoàn Journal Article

In: Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, (182), pp. 51–61, 2017, ISSN: 1859-0209.

BibTeX | Tags: CCSK

2016

1.

Nguyen, Thi Thu; Tran, Xuan Nam

Nâng cao chất lượng và bảo mật của thông tin vô tuyến bằng kỹ thuật khóa dịch không gian thời gian Journal Article

In: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, (41), pp. 27–33, 2016.

BibTeX | Tags: Spatial modulation