Publications

Show all

2020

8.

Nguyen, Ba Cao; Tran, Xuan Nam; Nguyen, Le Van; Dung, Le The

On the Performance of Full-Duplex Spatial Modulation MIMO System with and without Transmit Antenna Selection under Imperfect Hardware Conditions Journal Article

In: IEEE Access, 8 , pp. 185218 - 185231, 2020, ISSN: 2169-3536.

Links | BibTeX | Tags: Full duplex, MIMO

7.

Nguyen, Le Van; Nguyen, Ba Cao; Tran, Xuan Nam; Dung, Le The

Transmit Antenna Selection for Full-Duplex Spatial Modulation Multiple-Input Multiple-Output System Journal Article

In: IEEE Systems Journal, pp. 1-9, 2020, ISBN: 1937-9234.

Links | BibTeX | Tags: Full duplex

2019

6.

Nguyen, Le Van; Nguyen, Ba Cao; Tran, Xuan Nam; Le, Dung

Closed-Form Expression for the Symbol Error Probability in Full-Duplex Spatial Modulation Relay System and Its Application in Optimal Power Allocation Journal Article

In: Sensors, Special Issue Green, Energy-Efficient and Sustainable Networks, 19 (5390), pp. 1-12, 2019, ISSN: 1424-8220.

Links | BibTeX | Tags: Full duplex

5.

Nguyen, Le Van; Nguyen, Ba Cao; Tran, Xuan Nam

Performance analysis of full-duplex spatial modulation systems with transmit antenna selection Inproceedings

In: Proceedings of The 2019 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC2019), pp. 282–286, IEEE, 2019.

Links | BibTeX | Tags: Full duplex, Spatial modulation

4.

Nguyen, Le Van; Nguyen, Ba Cao; Tran, Xuan Nam

Phân tích phẩm chất, dung lượng hệ thống điều chế không gian song công trên cùng băng tần Journal Article

In: Các công trình nghiên cứu phát triển Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Tập 2019 (Số 1), 2019.

Links | BibTeX | Tags: Full duplex, Spatial modulation

3.

Nguyen, Le Van; Nguyen, Ba Cao; Tran, Xuan Nam

Performance Analysis of Full-Duplex Decode-and-Forward Relay Network with Spatial Modulation Journal Article

In: Tạp chí Khoa học và Kỹ thTạp, (14), pp. 48–61, 2019.

BibTeX | Tags: Full duplex, Relay communications

2015

2.

Tran, Van Canh; Nguyen, Le Van; Tran, Xuan Nam

Nâng cao phẩm chất hệ thống truyền thông hợp tác MIMO-SDM sử dụng tách tín hiệu kết hợp suy giảm dàn Journal Article

In: Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, (6), pp. 67-83, 2015.

BibTeX | Tags: MIMO, Relay communications

1.

Tran, Van Canh; Tran, Xuan Nam; Nguyen, Le Van; Cao, Van Hai; Nguyen, Huu Minh

Lựa chọn nút chuyển tiếp trong các hệ thống chuyển tiếp vô tuyến MIMO-SDM-AF Journal Article

In: Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, IV/2015 (36), pp. 71–79, 2015.

BibTeX | Tags: MIMO, Relay communications