Publications

Show all

2014

6.

Tran, Van Canh; Nguyen, Vinh Hanh; Tran, Ngoc Trung; Tran, Xuan Nam

Kết hợp lựa chọn nút chuyển tiếp và tối ưu mạng hợp tác MIMO-SDM-OFDM Inproceedings

In: Hội thảo Quốc gia năm 2014 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin, pp. 7–15, 2014.

BibTeX | Tags: MIMO, Relay communications

2012

5.

Tran, Xuan Nam; Nguyen, Vinh Hanh; Bui, Thanh Tam; Dinh, The Cuong; Karasawa, Yoshio

Distributed Relay Selection for MIMO-SDM Cooperative Networks Journal Article

In: IEICE Transactions on Communications, E95-B (4), pp. 1170–1179, 2012, ISSN: 1745-1345.

Links | BibTeX | Tags: MIMO, Relay communications

2011

4.

Tran, Xuan Nam; Nguyen, Vinh Hanh; Bui, Thanh Tam; Dinh, The Cuong

Distributed Node Selection for MIMO-SDM Cooperative Networks Inproceedings

In: The IEEE Asia Pacific Wireless Communication Symposium, 2011.

BibTeX | Tags: MIMO, Relay communications

3.

Nguyen, Vinh Hanh; Bui, Thanh Tam; Tran, Xuan Nam

Combining Scheme for Amplify-and-Forward MIMO-SDM Cooperative Communications Inproceedings

In: The IEEE Asia Pacific Wireless Communication Symposium, 2011.

BibTeX | Tags: MIMO, Relay communications

2007

2.

Tran, Xuan Nam; Dinh, The Cuong; Nguyen, Tuan Minh; Nguyen, Vinh Hanh

MIMO – Công nghệ truyền dẫn vô tuyến tốc độ cao Journal Article

In: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2 (42), pp. 104–108, 2007.

BibTeX | Tags: MIMO

1.

Tran, Xuan Nam; Le, Bao Ha; Nguyen, Trung Kien; Nguyen, Vinh Hanh

Khảo sát ảnh hưởng của sai số ước lượng SNR tới chất lượng giả mã Log-MAP và biện pháp khắc phục Journal Article

In: Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, 118 , pp. 96-103, 2007, ISSN: 1859-0209.

BibTeX | Tags: Channel coding