Publications

Show all

2014

5.

Tran, Van Canh; Nguyen, Vinh Hanh; Tran, Ngoc Trung; Tran, Xuan Nam

Kết hợp lựa chọn nút chuyển tiếp và tối ưu mạng hợp tác MIMO-SDM-OFDM Inproceedings

In: Hội thảo Quốc gia năm 2014 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin, pp. 7–15, 2014.

BibTeX | Tags: MIMO, Relay communications

2010

4.

Tran, Ngoc Trung; Tran, Xuan Nam; Dinh, The Cuong

Combined iterative channel estimation and data detection for space-time block codes Inproceedings

In: Proceedings of The 2010 International Conference on Advanced Technologies for Communications, pp. 80–84, IEEE 2010, ISBN: 978-1-4244-8876-6.

Links | BibTeX | Tags: Channel estimation, MIMO

3.

Tran, Ngoc Trung; Tran, Xuan Nam

Kết hợp ước lượng kênh truyền và giải lặp cho hệ thống STBC-OFDM Journal Article

In: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, (9), pp. 77–82, 2010, ISSN: 1859-1043.

BibTeX | Tags: Channel estimation, Space-time codes

2008

2.

Tran, Ngoc Trung; Tran, Xuan Nam; Dinh, The Cuong

An effective channel estimation method for transmit diversity systems Inproceedings

In: Proceedings of The 2008 International Conference on Advanced Technologies for Communications, pp. 297–300, IEEE 2008.

Links | BibTeX | Tags: Channel estimation, Space-time codes

2007

1.

Tran, Ngoc Trung; Nguyen, Van Giao; Dinh, The Cuong

Thiết kế bộ điều chế cho hệ thống điều chế mã có xáo trộn bít và giải lặp, Chuyên san các công trình nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ thông tin và truyền thông Journal Article

In: Chuyên san các công trình nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ thông tin và truyền thông, 18 , pp. 27-33, 2007.

BibTeX | Tags: Channel coding