Publications

Show all

2016

6.

Tran, Van Canh; Tran, Xuan Nam

Thỏa hiệp phẩm chất BER-độ phức tạp trong các hệ thống chuyển tiếp vô tuyến MIMO-SDM-AF sử dụng tách tín hiệu kết hợp rút gọn dàn Journal Article

In: Chuyên san Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNTT và Truyền thông, 15 (35), pp. 14–26, 2016.

Links | BibTeX | Tags: MIMO, Relay communications

2015

5.

Tran, Van Canh; Nguyen, Le Van; Tran, Xuan Nam

Nâng cao phẩm chất hệ thống truyền thông hợp tác MIMO-SDM sử dụng tách tín hiệu kết hợp suy giảm dàn Journal Article

In: Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, (6), pp. 67-83, 2015.

BibTeX | Tags: MIMO, Relay communications

4.

Tran, Van Canh; Tran, Xuan Nam; Nguyen, Le Van; Cao, Van Hai; Nguyen, Huu Minh

Lựa chọn nút chuyển tiếp trong các hệ thống chuyển tiếp vô tuyến MIMO-SDM-AF Journal Article

In: Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, IV/2015 (36), pp. 71–79, 2015.

BibTeX | Tags: MIMO, Relay communications

3.

Tran, Van Canh; Le, Minh-Tuan; Tran, Xuan Nam; Duong, Trung Q

MIMO cooperative communication network design with relay selection and CSI feedback Journal Article

In: AEU-International Journal of Electronics and Communications, 69 (7), pp. 1018–1024, 2015.

Links | BibTeX | Tags: MIMO, Relay communications

2014

2.

Tran, Van Canh; Nguyen, Vinh Hanh; Tran, Ngoc Trung; Tran, Xuan Nam

Kết hợp lựa chọn nút chuyển tiếp và tối ưu mạng hợp tác MIMO-SDM-OFDM Inproceedings

In: Hội thảo Quốc gia năm 2014 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin, pp. 7–15, 2014.

BibTeX | Tags: MIMO, Relay communications

2013

1.

Tran, Van Canh; Tran, Xuan Nam

Kết hợp lựa chọn nút chuyển tiếp và tối ưu mạng hợp tác MIMO Journal Article

In: Chuyên san CNTT-TT, Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, (157), pp. 80–91, 2013.

BibTeX | Tags: MIMO, Relay communications